CMDR AMEINU 资料 > 航行记录

资料
指挥官名称
当前船只:
yatagarasu [TP-161]
(Anaconda)
 
成为成员日:
2016年9月11日
 
上传的距离:
0
 
游历的星系数:
18,454
首次发现星系数:
9,776
18,454 systems visited.
 • 78.20 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 78.20 光年

  距离太阳系Sol: 6,995.13 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,915.36 光年

  预计价值: 832,553 cr

 • 78.26 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 78.26 光年

  距离太阳系Sol: 6,944.23 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,901.78 光年

  预计价值: 2,408 cr

 • 77.81 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 77.81 光年

  距离太阳系Sol: 6,894.81 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,887.65 光年

  预计价值: 2,410 cr

 • 77.74 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 77.74 光年

  距离太阳系Sol: 6,843.32 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,880.12 光年

  预计价值: 2,405 cr

 • 78.52 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 78.52 光年

  距离太阳系Sol: 6,783.38 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,883.29 光年

  预计价值: 32,930 cr

 • 78.44 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 78.44 光年

  距离太阳系Sol: 6,722.45 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,887.75 光年

  预计价值: 19,622 cr

 • 77.92 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 77.92 光年

  距离太阳系Sol: 6,676.68 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,872.50 光年

  预计价值: 32,453 cr

 • 78.36 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 78.36 光年

  距离太阳系Sol: 6,614.87 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,881.45 光年

  预计价值: 5,705 cr

 • 77.08 光年

  飞船 yatagarasu (Anaconda)
  跃迁距离 77.08 光年

  距离太阳系Sol: 6,562.47 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,878.55 光年

  预计价值: 23,650 cr

 • 16,949.07 光年

  跃迁距离 16,949.07 光年

  距离太阳系Sol: 6,503.19 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16,955.21 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 14.59 光年

  飞船 Python
  跃迁距离 14.59 光年

  距离太阳系Sol: 21,997.94 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 27.32 光年

  预计价值: 51,958 cr

 • 23.01 光年

  飞船 Python
  跃迁距离 23.01 光年

  距离太阳系Sol: 21,993.98 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 16.13 光年

  预计价值: 547,085 cr

 • 17,622.14 光年

  跃迁距离 17,622.14 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 68.00 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 68.00 光年

  距离太阳系Sol: 7,500.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,629.63 光年

  预计价值: 46,865 cr

 • 78.29 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 78.29 光年

  距离太阳系Sol: 7,542.47 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,652.81 光年

  预计价值: 2,413 cr

 • 73.54 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 73.54 光年

  距离太阳系Sol: 7,568.27 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,685.44 光年

  预计价值: 2,423 cr

 • 75.87 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 75.87 光年

  距离太阳系Sol: 7,563.53 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,739.98 光年

  预计价值: 1,220 cr

 • 74.78 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 74.78 光年

  距离太阳系Sol: 7,599.13 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,753.00 光年

  预计价值: 2,423 cr

 • 73.68 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 73.68 光年

  距离太阳系Sol: 7,614.86 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,770.79 光年

  预计价值: 1,219 cr

 • 312.05 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 312.05 光年

  距离太阳系Sol: 7,606.14 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,820.06 光年

  预计价值: 2,425 cr

 • 97.16 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 97.16 光年

  距离太阳系Sol: 7,669.39 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,953.01 光年

  预计价值: 22,860 cr

 • 55.74 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 55.74 光年

  距离太阳系Sol: 7,724.34 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,919.04 光年

  预计价值: 267,845 cr

 • 76.96 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 76.96 光年

  距离太阳系Sol: 7,702.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,962.59 光年

  预计价值: 2,423 cr

 • ?
  16.29 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 16.29 光年

  距离太阳系Sol: 7,626.86 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,997.88 光年

  预计价值: 26,741 cr

 • ?
  16.29 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 16.29 光年

  距离太阳系Sol: 7,614.50 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 18,009.47 光年

  预计价值: 5,000 cr

 • ?
  76.96 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 76.96 光年

  距离太阳系Sol: 7,626.86 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,997.88 光年

  预计价值: 26,741 cr

 • 46.10 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 46.10 光年

  距离太阳系Sol: 7,702.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,962.59 光年

  预计价值: 2,423 cr

 • 51.82 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 51.82 光年

  距离太阳系Sol: 7,747.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,944.68 光年

  预计价值: 1,217 cr

 • 13.38 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.38 光年

  距离太阳系Sol: 7,797.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,921.96 光年

  预计价值: 19,806 cr

 • 5.13 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 5.13 光年

  距离太阳系Sol: 7,798.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,920.67 光年

  预计价值: 77,350 cr

 • 7.97 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 7.97 光年

  距离太阳系Sol: 7,800.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,924.30 光年

  预计价值: 126,379 cr

 • 6.07 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 6.07 光年

  距离太阳系Sol: 7,795.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,929.33 光年

  预计价值: 30,548 cr

 • 18.77 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 18.77 光年

  距离太阳系Sol: 7,796.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,928.34 光年

  预计价值: 32,035 cr

 • 32.79 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 32.79 光年

  距离太阳系Sol: 7,795.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,945.21 光年

  预计价值: 68,028 cr

 • 25.19 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 25.19 光年

  距离太阳系Sol: 7,788.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,932.78 光年

  预计价值: 446,885 cr

 • 9.64 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 9.64 光年

  距离太阳系Sol: 7,795.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,921.16 光年

  预计价值: 3,627 cr

 • 18.24 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 18.24 光年

  距离太阳系Sol: 7,796.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,915.38 光年

  预计价值: 105,084 cr

 • 13.11 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.11 光年

  距离太阳系Sol: 7,790.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,933.07 光年

  预计价值: 39,172 cr

 • 42.60 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 42.60 光年

  距离太阳系Sol: 7,793.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,926.97 光年

  预计价值: 63,271 cr

 • 13.15 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.15 光年

  距离太阳系Sol: 7,781.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,943.69 光年

  预计价值: 87,014 cr

 • 25.08 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 25.08 光年

  距离太阳系Sol: 7,783.03 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,936.61 光年

  预计价值: 787,915 cr

 • 19.44 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 19.44 光年

  距离太阳系Sol: 7,786.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,941.10 光年

  预计价值: 92,222 cr

 • 1.84 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 1.84 光年

  距离太阳系Sol: 7,788.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,923.37 光年

  预计价值: 174,279 cr

 • 18.29 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 18.29 光年

  距离太阳系Sol: 7,789.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,922.42 光年

  预计价值: 18,798 cr

 • 17,897.12 光年

  跃迁距离 17,897.12 光年

  距离太阳系Sol: 7,795.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,904.40 光年

  预计价值: 114,816 cr

 • 17,897.12 光年

  跃迁距离 17,897.12 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 25.66 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 25.66 光年

  距离太阳系Sol: 7,795.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,904.40 光年

  预计价值: 114,816 cr

 • 9.79 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 9.79 光年

  距离太阳系Sol: 7,783.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,923.28 光年

  预计价值: 291,246 cr

 • 11.13 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 11.13 光年

  距离太阳系Sol: 7,784.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,919.97 光年

  预计价值: 40,613 cr

 • 24.83 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 24.83 光年

  距离太阳系Sol: 7,780.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,928.62 光年

  预计价值: 42,962 cr

 • 11.22 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 11.22 光年

  距离太阳系Sol: 7,772.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,947.71 光年

  预计价值: 451,162 cr

 • 3.65 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 3.65 光年

  距离太阳系Sol: 7,775.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,937.56 光年

  预计价值: 101,858 cr

 • 12.11 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 12.11 光年

  距离太阳系Sol: 7,776.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,934.60 光年

  预计价值: 76,200 cr

 • 17,923.72 光年

  跃迁距离 17,923.72 光年

  距离太阳系Sol: 7,772.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,931.01 光年

  预计价值: 19,163 cr

 • 11.94 光年

  飞船 Hauler
  跃迁距离 11.94 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 11.94 光年

  飞船 Hauler
  跃迁距离 11.94 光年

  距离太阳系Sol: 21,998.42 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 18.52 光年

  预计价值: 298,671 cr

 • 17,923.72 光年

  跃迁距离 17,923.72 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 5.11 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 5.11 光年

  距离太阳系Sol: 7,772.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,931.01 光年

  预计价值: 19,163 cr

 • 19.67 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 19.67 光年

  距离太阳系Sol: 7,769.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,933.14 光年

  预计价值: 43,903 cr

 • 13.82 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.82 光年

  距离太阳系Sol: 7,774.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,920.70 光年

  预计价值: 2,421 cr

 • 13.66 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.66 光年

  距离太阳系Sol: 7,779.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,911.31 光年

  预计价值: 2,421 cr

 • 13.25 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 13.25 光年

  距离太阳系Sol: 7,779.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,923.20 光年

  预计价值: 754,951 cr

 • 12.35 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 12.35 光年

  距离太阳系Sol: 7,774.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,936.39 光年

  预计价值: 113,343 cr

 • 25.09 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 25.09 光年

  距离太阳系Sol: 7,771.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,948.37 光年

  预计价值: 71,364 cr

 • 15.00 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 15.00 光年

  距离太阳系Sol: 7,764.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,948.25 光年

  预计价值: 39,436 cr

 • 32.35 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 32.35 光年

  距离太阳系Sol: 7,766.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,934.91 光年

  预计价值: 71,681 cr

 • 22.27 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 22.27 光年

  距离太阳系Sol: 7,774.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,915.75 光年

  预计价值: 1,216 cr

 • 3.22 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 3.22 光年

  距离太阳系Sol: 7,766.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,933.84 光年

  预计价值: 36,309 cr

 • 16.75 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 16.75 光年

  距离太阳系Sol: 7,766.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,936.72 光年

  预计价值: 2,422 cr

 • 18.00 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 18.00 光年

  距离太阳系Sol: 7,764.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,951.66 光年

  预计价值: 279,202 cr

 • 16.35 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 16.35 光年

  距离太阳系Sol: 7,767.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,940.51 光年

  预计价值: 2,966 cr

 • 9.96 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 9.96 光年

  距离太阳系Sol: 7,763.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,943.28 光年

  预计价值: 4,577 cr

 • 9.95 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 9.95 光年

  距离太阳系Sol: 7,763.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,935.94 光年

  预计价值: 4,564 cr

 • 12.83 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 12.83 光年

  距离太阳系Sol: 7,757.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,944.96 光年

  预计价值: 40,393 cr

 • 17,925.89 光年

  跃迁距离 17,925.89 光年

  距离太阳系Sol: 7,759.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,933.19 光年

  预计价值: 120,903 cr

 • 15.58 光年

  飞船 Python
  跃迁距离 15.58 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 15.58 光年

  飞船 Python
  跃迁距离 15.58 光年

  距离太阳系Sol: 22,000.47 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 0.00 光年

  预计价值: 73,744 cr

 • 17,925.89 光年

  跃迁距离 17,925.89 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 5.66 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 5.66 光年

  距离太阳系Sol: 7,759.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,933.19 光年

  预计价值: 120,903 cr

 • 17.20 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 17.20 光年

  距离太阳系Sol: 7,761.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,927.88 光年

  预计价值: 2,425 cr

 • 31.37 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 31.37 光年

  距离太阳系Sol: 7,755.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,938.94 光年

  预计价值: 108,210 cr

 • 3.78 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 3.78 光年

  距离太阳系Sol: 7,757.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,922.02 光年

  预计价值: 45,282 cr

 • 7.18 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 7.18 光年

  距离太阳系Sol: 7,757.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,923.62 光年

  预计价值: 3,019 cr

 • 24.52 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 24.52 光年

  距离太阳系Sol: 7,754.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,930.78 光年

  预计价值: 51,398 cr

 • 24.70 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 24.70 光年

  距离太阳系Sol: 7,752.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,923.37 光年

  预计价值: 16,247 cr

 • 17,934.77 光年

  跃迁距离 17,934.77 光年

  距离太阳系Sol: 7,750.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,942.07 光年

  预计价值: 145,302 cr

 • 17,934.77 光年

  飞船 Python
  跃迁距离 17,934.77 光年

  距离太阳系Sol: 21,989.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 15.58 光年

  预计价值: 209,209 cr

 • 4.18 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 4.18 光年

  距离太阳系Sol: 7,750.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,942.07 光年

  预计价值: 145,302 cr

 • 9.48 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 9.48 光年

  距离太阳系Sol: 7,747.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,944.68 光年

  预计价值: 1,217 cr

 • 19.21 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 19.21 光年

  距离太阳系Sol: 7,744.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,949.90 光年

  预计价值: 3,635 cr

 • 7.48 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 7.48 光年

  距离太阳系Sol: 7,737.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,963.96 光年

  预计价值: 203,665 cr

 • 21.57 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 21.57 光年

  距离太阳系Sol: 7,738.99 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,957.79 光年

  预计价值: 8,633 cr

 • 26.86 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 26.86 光年

  距离太阳系Sol: 7,742.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,959.10 光年

  预计价值: 3,632 cr

 • 6.25 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 6.25 光年

  距离太阳系Sol: 7,741.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,949.07 光年

  预计价值: 36,296 cr

 • 17.83 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 17.83 光年

  距离太阳系Sol: 7,742.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,945.50 光年

  预计价值: 70,095 cr

 • 22.74 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 22.74 光年

  距离太阳系Sol: 7,741.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,938.00 光年

  预计价值: 1,217 cr

 • 4.72 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 4.72 光年

  距离太阳系Sol: 7,746.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,935.46 光年

  预计价值: 655,027 cr

 • 16.97 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 16.97 光年

  距离太阳系Sol: 7,747.01 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,935.46 光年

  预计价值: 1,218 cr

 • 21.18 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 21.18 光年

  距离太阳系Sol: 7,744.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,929.59 光年

  预计价值: 1,216 cr

 • 25.60 光年

  飞船 yatagarasu (Hauler)
  跃迁距离 25.60 光年

  距离太阳系Sol: 7,737.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 17,949.67 光年

  预计价值: 1,216 cr